Tin cổ đông

Thông báo hoàn thiện thủ tục cập nhật thông tin cá nhân Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

24/03/2022

Thông báo hoàn thiện thủ tục cập nhật thông tin cá nhân Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Báo cáo kiểm toán riêng năm 2021

24/03/2022

Báo cáo kiểm toán riêng năm 2021

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021

24/03/2022

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021

THÔNG BÁO : Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bà Mai Thị Huyền Dịu

14/02/2022

THÔNG BÁO : Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bà Mai Thị Huyền Dịu

THÔNG BÁO : Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ông Trịnh Xuân Nghinh

14/02/2022

THÔNG BÁO : Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ông Trịnh Xuân Nghinh

Báo cáo thường niên 2020

28/05/2021

Báo cáo thường niên 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết số 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

Nghị quyết số 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

18/06/2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Chương trình, các tài liệu và báo cáo tại Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên Năm 2020

18/06/2020

Chương trình, các tài liệu và báo cáo tại Đại Hội đồng Cổ Đông thương niên Năm 2020  Link down load:

12
Mess