Tin cổ đông

Báo cáo thường niên 2020

28/05/2021

Báo cáo thường niên 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết số 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

Nghị quyết số 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

18/06/2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Chương trình, các tài liệu và báo cáo tại Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên Năm 2020

18/06/2020

Chương trình, các tài liệu và báo cáo tại Đại Hội đồng Cổ Đông thương niên Năm 2020  Link down load:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

15/06/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 (hop nhat)

Chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

02/06/2019

Chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông v/v Hợp đồng giao dịch

02/06/2019

- Nghị quyết 49/NQ-HĐQT ngày 14/3/2019 về hợp đồng giao dịch:

Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông v/v thành lập công ty con

22/02/2019

Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017-2023 :

Báo Cáo Thường Niên Công Ty Năm 2018

02/06/2018

Báo cáo thường niên/ Annual Report của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà năm 2018.

12
Mess