Ban lãnh đạo - Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Namha Pharma

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Ông Hà Linh

Tổng Giám Đốc

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Bà Trần Thị Quỳnh Mai

Thường trực HĐQT

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức
Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hệ thống quản trị của Namha Pharma được thể hiện chuyên nghiệp và khoa học thông qua sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Ban kiểm soát

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

CEO

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Công ty dược liệu xanh

 • Khối Sản Xuất

  Nhà máy Hòa Xá

  Nhà máy 415 Hàn Thuyên

  Chất lượng

 • Khối Mua Sắm

  Phòng Mua Sắm Trong Nước

  Phòng Xuất Nhập Khẩu

 • Khối Tài chính & Kế toán

  Phòng Tài chính

  Phòng Kế toán

 • Khối Kinh doanh & Quản lý bán hàng (BU)

  Chương trình (BKT)

  ETC

  OTC

 • Khối Phân Phối

  Phòng Supply Chain

  Phòng Logistics

 • Khối Nhân Sự Hành Chính

  Hành Chính Tổng Hợp

  Tiền Lương & Chính Sách

  Bộ Phận Pháp Chế & Trợ Lý

  Dịch vụ Nhân sự

 • Khối Công Nghệ Thông Tin

  IT Tổng Hợp

  Hệ Thống Ứng Dụng & ERP

  Chuyển Đổi Số

 • Khối Nghiên Cứu Phát Triển

  Phòng Phát Triển Phân Tích

  Phòng Phát Triển Công Thức

  Phòng Chuyển Giao Công Nghệ

  Phòng Đăng ký số & Kê khai giá

 • Khối Marketing & Truyền Thông

  Phòng Truyền Thông

  Phòng Marketing

  Phòng Trade Marketing

  Phòng Digital Marketing

Tìm kiếm