Ban lãnh đạo - Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Namha Pharma

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Ông Hà Linh

Chủ tịch HĐQT

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Ông Hà Thanh Thuỷ

Tổng Giám Đốc

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức
Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hệ thống quản trị của Namha Pharma được thể hiện chuyên nghiệp và khoa học thông qua sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức Ban lãnh đạo – Cơ cấu tổ chức

Tìm kiếm