DƯỢC NAM HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

DƯỢC NAM HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

DƯỢC NAM HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 202228/03/2022

Sáng ngày 19/3/2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty số 415 Hàn Thuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở chính của Công ty số 415 Hàn Thuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Tổng số cổ phần của Các cổ đông tham dự Đại hội là 4.640.220 cổ phần, tương đương với 89.24% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CPDP Nam Hà.

Tại đại hội, các đại biểu và cổ đông đã nghe, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2021; Báo cáo về kế hoạch và giải pháp kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Dược Nam Hà tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 

Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 với các ông bà: ông Dương Thanh Bình, ông Nguyễn Thanh Dương, ông Dương Thuỳ Biên, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, ông Tạ Văn Dũng, ông Đoàn Hải Đăng, ông Nguyễn Đức Thuận và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với các ông bà: bà Nguyễn Thị Khánh Vân, ông Đoàn Ngọc Long, bà Trần Thị Hoài.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu và nhất trí thông qua việc bầu các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 với kết quả như sau:

Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các ông bà:

 1. Ông Trần Sơn Hải
 2. Bà Phạm Thị Hạnh
 3. Ông Nguyễn Trung Kiên
 4. Ông Nguyễn Việt Phương
 5. Ông Nguyen Tom Thanh

Danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 bao gồm các ông bà:

 1. Bà Phạm Thanh Huyền
 2. Ông Nguyễn Anh Khoa
 3. Ông Ngô Đức Tâm

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp nhanh sau Đại hội và thống nhất bầu Ông Trần Sơn Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà nhiệm kỳ 2018-2023.

Các thành viên Ban kiểm soát mới

Đại hội cũng thông qua các tờ trình về:

 1.  Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.
 2.  Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
 3.  Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022.
 4. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.
 5. Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 6. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty năm 2022.
 7. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty.
 8. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dụng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 9. Đầu tư xây dựng cụm nhà máy EU GMP tại KCN thuộc huyện Bến Lức, Long An.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nam Hà đã hoàn thành các nội dung đề ra. Với sự đồng hành của cổ đông và đối tác, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Dược Nam Hà sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Tổng đài: 18001155

Email: info@namhapharma.com

Điện thoại: 18001155
(0228) 3644650

DƯỢC NAM HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

DƯỢC NAM HÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 202228/03/2022

#Tin tức - Sự kiện

Tìm kiếm