Tin cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2019

15/06/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 (hop nhat)

Chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

02/06/2019

Chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông v/v Hợp đồng giao dịch

02/06/2019

- Nghị quyết 49/NQ-HĐQT ngày 14/3/2019 về hợp đồng giao dịch:

Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông v/v thành lập công ty con

22/02/2019

Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017-2023 :

Báo Cáo Thường Niên Công Ty Năm 2018

02/06/2018

Báo cáo thường niên/ Annual Report của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà năm 2018.

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Năm 2018

02/06/2018

Báo cáo tài chính công ty năm 2018, ngày cập nhật: 30/3/2019.

Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông v/v Bổ xung ngành nghề kinh doanh và đầu tư

02/06/2018

Biên bản kiểm phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Mess