Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông v/v Bổ xung ngành nghề kinh doanh và đầu tư

6/2/2018

Biên bản kiểm phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

NGHỊ QUYẾT v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và đầu tư : NQHĐQT vv bổ sung ngành nghề KD

GIấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Giấy xác nhận thay đỏi nội dung đăng ký DN năm 2018

Mess