Tài liệu dự thảo văn kiện đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Dược Phẩm Nam Hà năm 2022

3/10/2022

Chi tiết các tài liệu trong các file đính kèm:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC

DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 & KẾ HOẠCH MỤC TIÊU CỦA HĐQT NĂM 2022

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ NHÂN SỰ VÀO HĐQT & BKS

QUY CHẾ VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ HĐQT 2022

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

MẤU SƠ YẾU LÝ LỊCH 2022

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

DỰ THẢO TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

DỰ THẢO TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2021

DỰ THẢO TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT & BKS

DỰ THẢO TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY 2022

DỰ THẢO TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

DỰ THẢO TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

DỰ THẢO TỜ TRÌNH ĐẦU TƯ NHÀ MÁY EU GMP TẠI KCN HUYỆN BẾN LỨC, LONG AN

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - PHẦN 1

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - PHẦN 2

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - PHẦN 3

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - PHẦN 4

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - PHẦN 5

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - PHẦN 6

TỜ TRÌNH: UỶ QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mess