Chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  1. Báo cáo của Ban Kiểm Soát : 
  2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị: 
  3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: 
  4. Chương trình đại hội: 
  5. Đơn đề cử: 
  6. Giấy ủy quyền: 
  7. Quy chế bầu cử: 
  8. Quy chế làm việc: 
  9. Quy chế ứng cử và đề cử: 
  10. Thông báo :

gửi bình luận