Chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • Báo cáo của Ban Kiểm Soát : 
  • Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị: 
  • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh: 
  • Chương trình đại hội: 
  • Đơn đề cử: 
  • Giấy ủy quyền: 
  • Quy chế bầu cử: 
  • Quy chế làm việc: 
  • Quy chế ứng cử và đề cử: 
  • Thông báo :

gửi bình luận