THÔNG BÁO

v: Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

          Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Căn cứ đơn báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Phạm Tiến Thành ngày 22/11/2016.

Theo đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ đông của ông Phạm Tiến Thành

Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà xin thông báo nội dung như sau:

Ngày 22/11/2016, ông Phạm Tiến Thành đã đến trình báo làm mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà , cụ thể:

– Tên cổ đông: Phạm Tiến Thành

– Số CMTND : 011989419 do Công an Hà Nội cấp ngày  15/05/2003

– Mã cổ đông: 00922

– Số seri/số phiếu: 0000731

– Tổng số cổ phần báo mất: 5.000 Cổ phần

– Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày báo mất): 5.000 cổ phần

– Mệnh giá :10.000 đồng

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Phạm Tiến Thành theo quy định của pháp luật và cổ đông Phạm Tiến Thành  phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng kế toán

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ: 415- Hàn Thuyên- TP.Nam Định

Điện thoại: 0350 3.649408  Fax: 0350 3636675

 

gửi bình luận