Thông báo (v/v: Phân công, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà!
– Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
– Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị số 271/NQ-HĐQT ngày 21/09/2016

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà trân trọng báo cáo tới quý cổ đông về việc thay đổi chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty:

– Phân công bà Nguyễn Thị Khánh Vân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản kể từ ngày 21/09/2016.
– Bổ nhiệm ông Dương Bá Huỳnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách bán hàng OTC; thôi giữ chức Giám đốc bán hàng kiêm trưởng phòng bán hàng miền Bắc kể từ ngày 21/09/2016.

Xin trân trọng cảm ơn!

Để đọc nội dung thông báo, xin mời Quý cổ đông bấm vào link download!

Đường dẫn tải thông báo.

gửi bình luận