THÔNG BÁO (V/v chi trả cổ tức năm 2014)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà – Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2015. – Căn cứ Thông báo của chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 134 ngày 05 tháng 05 năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

 1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
 2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
 4. Hình thức trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền mặt
 5. Tỷ lệ trả cổ tức: 16,5%/mệnh giá/năm
 6. Thuế thu nhập cá nhân: 5% giá trị cổ tức
 7. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 10 tháng 4 năm 2015
 8. Thời gian nhận cổ tức: Từ ngày 25 tháng 5 năm 2015 đến hết ngày 06 tháng 06 năm 2015
 9. Thủ tục nhận cổ tức: Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

– Giấy chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân)

– Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy giới thiệu của tổ chức (Đối với cổ đông là tổ chức)

– Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

 1. Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Kế toán – Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà. Địa chỉ 415 Hàn Thuyên, Nam Định.
 2. Chuyển khoản: Công ty chỉ chi trả cổ tức bằng chuyển khoản đối với các Cổ đông có yêu cầu. Chi phí cho việc chuyển khoản sẽ do cổ đông chi trả. Cổ đông xin vui lòng gửi bản “Đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản” theo địa chỉ: Lê Thị Minh – phòng Kế toán của Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà. Điện thoại: 0350.3649408 – 223, trước ngày 24 tháng 5 năm 2015.

Trân trọng thông báo!

 

gửi bình luận