Thông báo (V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CPDP Nam Hà)

Kinh gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
–  Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/215 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
–  Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đoàn Văn Đồi
– Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 255/NQ-HĐQT ngày 06-09-2016

Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà trân trọng báo cáo tới quý cổ đông về việc:
– Hội đồng quản trị đồng ý để ông Đoàn Văn Đồi thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà.
– Hội đồng quản trị bầu ông Dương Thanh Bình – nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà thay ông Đoàn Văn Đồi trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT hiện tại (2013-2017) kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2016.
Xin trân trọng cảm ơn!

gửi bình luận