Thông Báo về việc trả cổ tức năm 2017

  • Căn cứ vào điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phâm Nam Hà
  • Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đong số 01/2018/NQ – DHCDTN ngày 26 tháng 4 năm 2018

Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà
2.Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh Giá : 10.000đ/CP
4. Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
5. Tỉ lệ trả cổ tức: 27%/mệnh giá/năm
6. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 27 tháng 3 năm 2018

7. Thời gian trả cổ tức : Từ ngày 08 tháng 5 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 05 năm
2018
.8. Thủ tục nhân cổ tức : Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
– Giấy chứng minh dân  (đối với cổ đông là cá nhân)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy giới thiệu của tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức)
–  Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức phải có giấy ủy quyền hợp pháp  (tải xuống tại đây)
9. Địa điểm trả cổ tức:Phòng tài chính kế toán – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà  – số 415 đường Hàn Thuyên – Phường Vị Xuyên – TP. Nam Định
10. Chuyển Khoản : Công ty chỉ chi trả cổ tức bằng chuyển khoản đối với các cổ đông khi có yêu cầu. Chi phí cho việc chuyển khoản sẽ do cổ đông chi trả. Cổ đông vui lòng gửi bản ” Đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản ” (tải xuống tại đây) theo địa chỉ: :Lê Thị Minh, Phòng tài chính kế toán – Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nam Hà  – số 415 đường Hàn Thuyên – Phường Vị Xuyên – TP. Nam Định
Điện thoại : 0228.3649408 – 223 hoặc 0988360381, Trước ngày 08 tháng 5 năm 2018

gửi bình luận