THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN (V/v chi trả cổ tức năm 2014)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà đã gửi thông báo bằng thư đến từng quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014. Do sơ xuất, công ty đã đánh sai số thuế TNCN của từng cổ đông trong thông báo. Công ty xin được đính chính thông tin lại như sau:

–          Tổng số cổ tức: 16,5%x Mệnh giá x Số cổ phần nhận cổ tức.

–         Thuế TNCN : 5% x Tổng số cổ tức

–          Số tiền thực lĩnh: Tổng số cổ tức – Thuế TNCN

Công ty chân thành xin lỗi các quý vị cổ đồng!

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                  Nam Định, ngày 19 tháng 05 năm 2015

                        

                TỔNG GIÁM ĐỐC

gửi bình luận