Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (các tài liều liên quan)

Quy chế làm việc; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo của ban kiểm soát Công ty Cổ phần Duợc phẩm Nam Hà; Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015; Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 kế hoạch chi trả năm 2016; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty; Tờ trình Điều chỉnh vốn đầu tư; Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015.

gửi bình luận