Nghị Quyết và Biên Bản Tổng Kết Ý Kiến Đại Hội Cổ Đông Tháng 8.2019


Ngày 27/7/2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản. Nội dung xin ý kiến :” Đầu tư thực hiện dự án ERP (Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp)”.
Với tỉ lệ tán thành đạt 98,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDP Nam Hà thông qua quyết định: ” Đầu tư thực hiện dự án ERP (Hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp) với chi phí khoảng 13 tỷ đồng.
Link down load:
Nghị quyết HĐQT 10.8.2019
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông 10.8.2019

gửi bình luận