Biên Bản Họp Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018

Ngày 25/4/2019 tại Nam Định Công ty CP Dược phẩm Nam Hà đã khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch mục tiêu 2019 của Tổng Giám đốc, thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 , thông qua Tờ trình về việc sửa điều lệ Công ty cũng như Tờ trình về vốn đầu tư, trả thù lao cho HĐQT và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành. Thành công của đại hội đã ghi dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho một năm kinh doanh đầy khởi sắc của toàn bộ CBCNV Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Link down load:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

gửi bình luận