Báo cáo HĐQT tại ĐHCĐ 2013, Báo cáo KQSXKD 2012, Báo cáo BKS 2013, KQSXKD 2013 và Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012.

Báo cáo Hội Đồng Quản Trị tại Đại Hội Cổ Đông 2013, Báo cáo KQ Sản Xuất Kinh Doanh 2012 Tổng Giám Đốc trình Đại Hội Cổ Đông, Báo cáo Ban Kiểm Soát 2013, KQ Sản Xuất Kinh Doanh 2013 của Tổng Giám Đốc và Tờ trình phân phối lợi nhuận 2012.

Để đọc nội dung bên trong các bản báo cáo và tình hình sản xuất kinh doanh tờ trình xin mời quý Cổ đông bấm vào link download phía dưới:

gửi bình luận