Sơ đồ tổ chức


Ông: Dương Thanh Bình 

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị 

 

Ông: Nguyễn Thanh Dương

Tổng Giám Đốc

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị