Sơ đồ tổ chức

      

  Ông: Dương Thanh Bình                       Ông: Nguyễn Thanh Dương

  Chủ tịch hội đồng quản trị                             Tổng giám đốc