Báo cáo tổng kết

Giai đoạn 2010 – 2013, tổng doanh thu của công ty luôn có sự tăng trưởng. Năm 2010 là 598 tỷ đồng thì tới năm 2013, doanh thu đã tăng lên mức 867 tỷ đồng.

Doanh thu 2010 – 2013

Bên cạnh đó, công ty cũng luôn quan tâm tới việc tìm hiểu thị trường nước ngoài, đưa các sản phẩm công ty sản xuất tới bạn bè quốc tế.
Giá trị xuất khẩu 2010 – 2012