Ban lãnh đạo công ty

ÔNG

DƯƠNG THANH BÌNH

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

ÔNG

NGUYỄN THANH DƯƠNG

Tổng giám đốc