Cổ đông

THÔNG BÁO : Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bà Mai Thị Huyền Dịu

14/02/2022

THÔNG BÁO : Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bà Mai Thị Huyền Dịu

THÔNG BÁO : Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ông Trịnh Xuân Nghinh

14/02/2022

THÔNG BÁO : Mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ông Trịnh Xuân Nghinh

Báo cáo thường niên 2020

28/05/2021

Báo cáo thường niên 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết số 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

Nghị quyết số 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Mess