CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
vi en
menu

Cổ đông

Báo cáo thường niên 2020

28/05/2021

Báo cáo thường niên 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết số 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

Nghị quyết số 02 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Liên hệDược phẩm Nam Hà

Trụ sở văn phòng: 415 Hàn Thuyên - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

Số điện thoại: (0228) 3649408 - Fax: (0228) 3644650

Email: info@namhapharma.com