Cổ đông

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

12/04/2022

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thông báo hoàn thiện thủ tục cập nhật thông tin cá nhân Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

24/03/2022

Thông báo hoàn thiện thủ tục cập nhật thông tin cá nhân Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Báo cáo kiểm toán riêng năm 2021

24/03/2022

Báo cáo kiểm toán riêng năm 2021

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021

24/03/2022

Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

21/03/2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - Nhiệm kỳ 2018 -2023

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12
Mess