Chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

6/2/2019

Chương trình, các tài liệu và Báo cáo tại Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Giấy mời họp

Giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền tập thể

Quy chế làm việc

Tờ trình lựa chọn kiểm toán

Tờ trình phân phối lợi nhuận

Tờ trình trả thù lao HDQT-BKS

Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tờ trình vốn đầu tư

Chương trình ĐHCĐ thường niên

Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Download 

Mess