Ban lãnh đạo công ty

 

Ông Dương Thanh Bình

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 

 

Ông Nguyễn Thanh Dương

Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc

Mess