Ban lãnh đạo công ty

 

 

Ông Trần Sơn Hải

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

 

 

Ông Nguyen Tom Thanh

Tổng Giám Đốc

Mess