2018

Báo Cáo Thường Niên Công Ty Năm 2018

02/06/2018

Báo cáo thường niên/ Annual Report của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà năm 2018.

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Năm 2018

02/06/2018

Báo cáo tài chính công ty năm 2018, ngày cập nhật: 30/3/2019.

Thông Báo Nghị quyết đại hội cổ đông v/v Bổ xung ngành nghề kinh doanh và đầu tư

02/06/2018

Biên bản kiểm phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

Mess