Sơ đồ tổ chức

  Ông: Dương Thanh Bình                   Ông: Nguyễn Thanh Dương

  Chủ tịch hội đồng quản trị                           Tổng giám đốc